Algemene en bijzondere voorwaarden

Ga naar Algemene voorwaarden | Bijzondere voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN: IT1 bvba – ON: BE0454.486.768 – RPR Gent afdeling Dendermonde

1. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

2. Tenzij vooraf door ons ingetrokken zijn onze offertes slechts geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode aangeduid werd, gedurende 14 dagen na hun dagtekening. Enkel de wettige vertegenwoordigers kunnen onze firma geldig verbinden. De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of bestelbon. Bovendien kunnen wij steeds gelijksoortige materialen van een ander merk leveren zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering.

3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens ander sluitende schriftelijke afspraak. Alle opgegeven leveringen uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

4. De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

5. Van zodra de goederen onze firma verlaten, is elk risico voor de klant, die tevens instaat voor alle kosten van verpakking, verzekering, transport en belastingen van welke aard ook.

6. Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan onze firma is gericht kan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument, leveringsbon en/of servicerapport in het bezit van ons of onze transporteur. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan gemeld te worden op de wijze zoals in dit artikel uiteengezet. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag. Bij akkoord voor terugzending dienen de goederen binnen de 8 kalenderdagen behoudens in het geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden.

7. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen op hun datum contant betaalbaar, te Dendermonde, Steenkaaistraat 14. De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door IT1 bvba aangegeven wijze. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen. Elk verschuldigd bedrag zal van rechtswege en zonder dat sommatie en ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidintrest opleveren, berekend op basis van de referentie intrestvoet van de Europese Centrale Bank. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met TIEN PROCENT als conventionele forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 75 EURO vergoeding per factuur, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

8. Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling en wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de prijs. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben om de goederen terug op te halen bij de klant op zijn risico en kosten, zelfs indien zij reeds geïnstalleerd of onroerend zijn geworden, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu wij daartoe door de klant ingevolge zijn bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Intussen moeten de goederen in dezelfde staat bewaard blijven.

9. Wanneer de klant nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, zullen wij het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onder meer per ter post aangetekende brief of telefax aan de klant. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW, of minstens het maximale wettelijk toegelaten.

10. Wij zullen steeds het recht hebben om vóór een levering of werk voorschotten te vragen. Onverminderd ons het recht in voormeld artikel, zullen wij ook volledig waarborgen of zelfs volledige betaling kunnen eisen, indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt, zoals door de niet-tijdige betaling van een factuur, door zijn weigering een wisselbrief te accepteren of door een protest van een wisselbrief, door het vragen van termijnen, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door daden van gerechtelijke acties tegen de klant en/of door elke andere aanwijsbare gebeurtenis. In alle gevallen zullen wij tevens een retentierecht hebben op alle goederen die eigendom zijn van de klant, zulks tot onze algehele betaling.

11. De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwing en/of een afstand van huidige algemene voorwaarden met zich meebrengen. In alle gevallen zullen al onze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.

12. Wij verlenen uitsluitend waarborg op door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of leverancier. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van welk danige aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. De klant dient de goederen in onze werkplaats af te leveren en er weer op te halen, tenzij hij de verzending vraagt op zijn kosten en risico. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op kosten en risico van de klant, van de vervangingsonderdelen voor de door de klant aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle bijkomende kosten, zoals wettelijke heffingen op wisselstukken, invoerrechten, BTW en verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Alle in garantie vervangen goederen of onderdelen worden steeds onze eigendom. Wij zullen de door ons verkochte goederen voor zover daarvoor geen hierna vermelde bijzondere regeling geldt, vervangen door goederen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en / of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de goederen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden. Elke garantie aanspraak vervalt: •bij oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van een apparatuur die afwijkt van de voorschriften van het product; •ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken zoals blikseminslag of overspanning; •ingeval van reparaties, wijziging, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van de apparatuur, die niet door ons personeel uitgevoerd zijn; •ingeval van verkoop of verhuur van de apparatuur aan derden; •ingeval van niet nakoming van betalingsverplichtingen tegenover ons. Ook zullen wij nooit gehouden zijn tot vergoeding van de enige indirecte schade, noch van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van de schade of verliezen geleden door derden.

13. Werken. Ook voor werken en herstellingen is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door haar uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies, gebouwen en/of de inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.

14. De klant is gehouden tot een strikte naleving van de wetgeving betreffende de auteursrechten m.b.t. de door ons geleverde software en van alle voorwaarden van de fabrikant en/of leverancier ervan.

15. 15.1 Indien tussen IT1 en de Klant een overeenkomst werd gesloten voor onbepaalde duur kan elk van de partijen de overeenkomst te allen tijde opzeggen door middel van een kennisgeving per aangetekend schrijven. Indien tussen partijen geen opzegtermijn werd overeengekomen, dient bij de opzegging een opzegtermijn van drie maanden in acht te worden genomen. In geval van beëindiging van de overeenkomst tussen IT1 en de Klant conform het vorige lid zal er in hoofde van geen van de partijen enige verplichting bestaan tot het betalen van enigerlei vergoeding voor schade, kosten, verliezen en/of andere omstandigheden die het gevolg zouden zijn van de beëindiging van de overeenkomst. 15.2 Ingeval de Klant: • in staat van faillissement of vereffening wordt verklaard dan wel enig beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, dan wel komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; • het voornemen heeft, of besluit tot gehele of gedeeltelijke verplaatsing van zijn activiteiten naar het buitenland of een wijziging optreedt in de controle over de Klant (in de zin van artikel 5 W.Venn.); • voor het aangaan van deze overeenkomst IT1 niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden, waarvan het belang naar het oordeel van IT1 dusdanig zwaar weegt, dat, ware IT1 wel ingelicht, zij de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou zijn aangegaan; • één van zijn essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals bijvoorbeeld de tijdige betaling van de facturen van IT1; heeft IT1 het recht (i) hetzij haar overeenkomst met de Klant te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang, door middel van een kennisgeving per aangetekend schrijven, (ii) hetzij enig bedrag verschuldigd door de Klant op grond van de door IT1 verleende diensten of geleverde zaken, terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op te eisen. De toepassing van deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van IT1 om, voor zover daartoe enige grond bestaat, van de Klant schadevergoeding te vorderen.

16. Bij de export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door de Klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De Klant zal IT1 vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden tegen IT1 die verband houden met aan de Klant toerekenbare overtredingen van de toepasselijke exportbepalingen.

17. Wij zullen ten allen tijde het recht hebben om voor iedere gehele of gedeeltelijke levering, prestatie en/of herstelling een bestelbon, leveringsbon of servicerapport te doen ondertekenen door de klant of diens aangestelde. De oplevering der werken wordt steeds geacht geschied te zijn bij de beëindiging der werken en in ieder geval bij een ingebruikname.

18. IT1 bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden mbt software en/of hardware welke niet door haarzelf ontwikkeld werd. Zij kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van opgeslagen gegevens en/of programma's. Het betreden van onze gebouwen en terreinen gebeurt op eigen risico. Bijgevolg kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade als gevolg van ongevallen die zich op onze terreinen of in onze gebouwen voordoen. Ook niet als die gevolgen pas later zichtbaar worden.

19. Ieder geschil met betrekking tot de site van IT1 bvba valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde (België) bevoegd.

 

Ga naar Algemene voorwaarden | Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN APPARATUUR, PROGRAMMATUUR OF MATERIALEN: IT1 bvba – ON: BE0454.486.768 – RPR Gent afdeling Dendermonde

20. 20.1 De “Bijzondere voorwaarden voor de verhuur van apparatuur, programmatuur of materialen door IT1” zijn, naast de hiervoor bepaalde “Algemene voorwaarden”, van toepassing indien IT1 apparatuur, programmatuur of andere materialen verhuurt aan de Klant. Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de algemene voorwaarden en de voormelde bijzondere voorwaarden, zullen deze laatste primeren.

20.2 IT1 verbindt er zich ten aanzien van de Klant toe om de in de huurovereenkomst omschreven apparatuur, programmatuur of andere materialen ter beschikking te stellen aan de Klant en de Klant verbindt er zich toe om de in de overeenkomst overeengekomen huurprijs en kosten te betalen aan IT1 en om de gehuurde goederen na beëindiging van de huurperiode onverwijld en in goede staat aan IT1 terug te bezorgen, één en ander met inachtneming van hetgeen hierna wordt bepaald.

20.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen, wordt de huurprijs door de Klant om de drie maanden betaald voor de daaropvolgende drie maanden.

20.4 Vóór afloop van de huurperiode zal IT1 de Klant contacteren om te vernemen of zij de huurperiode willen verlengen. Ongeacht IT1 hierin slaagt of niet, moet de Klant zelf uiterlijk een week vóór afloop van de periode de huur schriftelijk opzeggen. Als dit niet gebeurt, behoudt IT1 het recht om de huurperiode tegen de initiële voorwaarden te verlengen. Bij eventuele verlenging van het contract worden de initiële huurprijzen per week gehanteerd tenzij de periode van verlenging groter is dan de initiële huurperiode.

20.5 Ten laatste een maand voor het einde van de lopende huurperiode zal IT1 aan de Klant per aangetekend schrijven meedelen (i) dat zij de lopende huurovereenkomst wenst op te zeggen of (ii) dat zij de lopende huurovereenkomst wenst te verlengen tegen de op dat ogenblik geldende voorwaarden en modaliteiten voor een nieuwe huurperiode gelijk aan de verstreken periode. IT1 is niet verplicht om een dergelijke beslissing op enige wijze te motiveren. Indien IT1 aan de Klant meedeelt dat zij de lopende huurovereenkomst wenst te verlengen, kan de Klant de lopende huurovereenkomst opzeggen door middel van een aangetekend schrijven dat ten laatste een week voor het einde van de lopende huurperiode wordt verstuurd aan IT1. Bij stilzwijgen van de Klant wordt de huurovereenkomst geacht verlengd te zijn conform hetgeen bepaald werd in het aangetekend schrijven van IT1.

20.6 Indien in de huurovereenkomst een koopoptie werd opgenomen op grond waarvan de Klant de mogelijkheid heeft om de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen aan te kopen van IT1, kan de Klant de koopoptie slechts uitoefenen indien hij volledig en tijdig heeft voldaan aan alle uit hoofde van de huurovereenkomst op hem rustende verplichtingen en verbintenissen.

21. 21.1 Tot dertig dagen voor de aanvang van de huurperiode kunnen partijen de huurovereenkomst opzeggen door middel van een aangetekend schrijven zonder dat hiervoor door de opzeggevende partij enige vergoeding zal verschuldigd zijn aan de andere partij. Indien de klant de huurovereenkomst opzegt respectievelijk +30 dagen, tussen 15-29 dagen, tussen 0-14 dagen voor de aanvang van de huurperiode, is er door de klant een schadevergoeding verschuldigd aan IT1 ten bedrage van respectievelijk 35%, 50% en 100% van de totaal overeengekomen huursom, zijnde het totaal van de door de huurder verschuldigde huurvergoedingen gedurende de duurtijd van de overeenkomst. Eventuele door IT1 gemaakte of door derden aan IT1 aangerekende transport- en installatiekosten worden in voorkomend geval afzonderlijk aan de Klant aangerekend.

21.2 Een opzegging van de huurovereenkomst conform dit artikel dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren.

22. 22.1 De huur van de apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt aangegaan voor de in de huurovereenkomst overeengekomen periode. Deze periode vangt aan op de dag van aflevering van de apparatuur, programmatuur of andere materialen door IT1 en eindigt op de overeengekomen einddatum.

22.2 Wanneer de Klant de apparatuur, programmatuur of andere materialen aan IT1 terugbezorgt voor het einde van de overeengekomen huurperiode, blijven de initieel overeengekomen huurvergoedingen over de hele, overeengekomen huurperiode toch verschuldigd aan IT1.

23. 23.1 IT1 garandeert dat de verhuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen voldoen aan de terzake geldende wettelijke voorschriften. De Klant is verplicht IT1 onverwijld in te lichten over eventuele aanspraken van derden op grond van vermeende inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, zodat IT1 alle noodzakelijke maatregelen kan treffen om het ongestoord gebruik van de apparatuur, programmatuur of andere materialen te verzekeren.

24. 24.1 Vanaf de terbeschikkingstelling van de gehuurde goederen aan de Klant door IT1 en gedurende de volledige huurperiode berust het risico op verlies of beschadiging van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen integraal op de Klant. De Klant is gehouden om IT1 te vergoeden voor alle schade aan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

24.2 Indien de gehuurde goederen door IT1 worden geleverd DDP (Incoterms 2010) bij de Klant in de Benelux, zal IT1 instaan voor de verzekering van het transportrisico van de gehuurde goederen gedurende de periode(n) van verzending.

25. 25.1 Gedurende de volledige huurperiode is de Klant gehouden de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en/of beschadiging.

25.2 De uit hoofde van de huurovereenkomst ter beschikking gestelde programmatuur mag uitsluitend worden gebruikt op de uit hoofde van die huurovereenkomst ter beschikking gestelde Central Processor Unit (CPU) waarop de gehuurde programmatuur is geïnstalleerd.

25.3 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke mutaties en/of herstellingen aan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen door of namens IT1 uitgevoerd. De Klant mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van IT1 de nodige mutaties en/of herstellingen laten uitvoeren door deskundig personeel, waarbij uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt.

25.4 Uitsluitend herstellingskosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen zijn voor rekening van IT1. Bijgevolg zijn alle (herstellings)kosten tengevolge van onder andere overbelasting en/of ondeskundig gebruik van de verhuurde goederen voor rekening van de Klant. Gebreken aan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen die opduiken in de loop van de huurperiode dienen onmiddellijk schriftelijk aan IT1 gemeld te worden.

25.5 Gedurende de huurperiode is IT1 te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen te controleren. De Klant dient op eerste verzoek IT1 onverwijld toegang te verlenen tot de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

25.6 Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IT1 is het de Klant niet toegestaan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen buiten de Benelux te (doen) brengen.

25.7 De Klant verbindt zich ertoe om op geen enkele manier afbreuk te doen aan de zelfstandigheid van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen, hetzij door natrekking, vermenging of op enige andere wijze en om in geen geval de eigendomsrechten van IT1 op de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen te schenden. Ingeval van een inbreuk op het vorige lid zal de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 7.500 EUR per inbreuk verschuldigd zijn aan IT1, onverminderd het recht van IT1 om haar werkelijke schade te bewijzen en hiervoor een volledige schadevergoeding te vorderen.

26. 26.1 De Klant is verplicht om de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen na het einde van de huurperiode in hun oorspronkelijke staat, volledig en in gereinigde en goede staat tijdens de kantooruren bij IT1 af te leveren.

26.2 Indien de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde, goede en/of onbeschadigde toestand aan IT1 worden terugbezorgd op het einde van de huurperiode, is de Klant verplicht IT1 te vergoeden voor alle kosten met betrekking tot de noodzakelijke reiniging en/of herstel van de goederen. Bij het terugbezorgen van de gehuurde goederen heeft de Klant het recht de toestand van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen door een deskundige te laten vaststellen, bij gebreke waarvan een door IT1 opgesteld schaderapport bindend zal zijn. Met betrekking tot de door IT1 geconstateerde gebreken en de daaruit voortvloeiende reinigings- en / of herstelkosten, rust op IT1 geen andere bewijslast dan overlegging van een gedetailleerde afrekening voor de gemaakte kosten.

26.3 Gedurende de periode die nodig is voor de reiniging en/of het herstel van de schade aan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen is de Klant aan IT1 huurgelden verschuldigd als schadevergoeding voor de door IT1 gederfde huurinkomsten. Het bedrag van deze huurgelden is het bedrag zoals bepaald in de huurovereenkomst met betrekking tot die apparatuur, programmatuur of andere materialen, onverminderd het recht van IT1 om haar werkelijk geleden schade te bewijzen en daarvoor vergoeding te vorderen.

27. 27.1 Het samen met de verhuurde goederen geleverde verpakkingsmateriaal blijft eigendom van IT1. Dit is door middel van stickers vermeld op het verpakkingsmateriaal.

27.2 Ingeval enig verpakkingsmateriaal bij terug bezorging van de gehuurde apparatuur, programmatuur of ander materialen ontbreekt, zal IT1 hiervoor een bedrag van 25 EUR (doos scherm, PC of andere doos), 65 EUR (doos server/grote doos) of 375 EUR (flightcase) exclusief BTW, per artikel waarvan de verpakking ontbreekt, aan de Klant aanrekenen.

28. 28.1 De Klant heeft niet het recht om betaling van de huurgelden te weigeren, de huurovereenkomst op te zeggen of schadevergoeding te vorderen van IT1 indien in de loop van de huurperiode een gebrek wordt vastgesteld aan de verhuurde goederen, behoudens indien en voor zover dit gebrek is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van IT1 zelf. Indien een dergelijk gebrek conform artikel 12 aan IT1 ter kennis wordt gebracht zal IT1 instaan voor de herstelling ervan conform artikel 25.4.

28.2 IT1 is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Klant of door een derde ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van IT1 of vertraging in de levering of herstelling van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen, of herstel hiervan, indien dit herstel noodzakelijk is geweest ten gevolge van normale slijtage van de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

29. 29.1 In geval van beëindiging van de huurovereenkomst door IT1 conform artikel 15.2 is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan IT1 voor de door haar gederfde huurinkomsten die forfaitair geraamd wordt op de huurvergoedingen voor de huur van de apparatuur, programmatuur of andere materialen gedurende drie maanden, vermeerderd met een vergoeding voor de kosten die IT1 moet maken voor de terugname van de verhuurde goederen conform artikel

29.2, onverminderd het recht van IT1 om van haar werkelijk geleden schade te bewijzen en hiervoor een volledige schadevergoeding te vorderen.

29.3 In geval van onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst conform artikel 15.2 heeft IT1 het recht om de door haar verhuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen, die haar eigendom is, op te halen bij de Klant. De Klant verbindt zich ertoe om IT1 hiervoor toegang te verlenen tot de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen en om haar volledige medewerking te verlenen zodat IT1 de betrokken apparatuur, programmatuur of andere materialen kan terugnemen. 

 

Ga naar Algemene voorwaarden | Bijzondere voorwaarden

Verklaring over cookies