Methodiek

Elke opleiding volgt een vaste, logische stappenstructuur. U kan deze hieronder in detail terugvinden.

Behoeftenanalyse

IT1 levert graag een opleiding die perfect inspeelt op uw noden. Hiervoor wordt er via gesprekken met de opdrachtgever een initieel overzicht gemaakt van de opleidingswensen van de klant. Via intakegesprekken en/of vragenlijsten kunnen ook de studenten eventueel zelf bevraagd worden naar hun wensen en/of kennisniveau.

Individuele verschillen in groepen zijn onvermijdelijk, en worden vakkundig opgevangen door de docent. Als er zich echter te grote kennis- en/of vaardigheidsverschillen voordoen in de groep, zorgt dit vaak voor contra-productieve effecten. De tragere studenten kunnen zorgen voor een algemene vertraging van het tempo, dat bij hun vaak leidt tot onzekerheidsgevoelens t.o.v. hun capaciteiten. De snellere studenten zien hun verwachtingen niet voldaan worden en raken mogelijks gefrustreerd. Door gebruik te maken van een dergelijk intakeproces, kan er gezorgd worden voor homogenere kennisgroepen.

Indien gewenst kan IT1 ook bijstaan in de selectie van de kandidaten, indien deze nog niet zou vastliggen. Door een grondige analyse van de verwachtingen en noden, kan zo de juiste opleiding geadviseerd en uitgewerkt worden.

Opleiding

De praktische uitwerking van de opleiding wordt volledig aangepast aan uw concrete noden. Hier speelt de flexibiliteit van IT1 een voorname rol. Volgende elementen passen wij graag aan aan uw verwensingen.

  • Tijdstip
  • De uren waarop les wordt gegeven, tijdstip en lengte van de pauzes
  • Locatie
  • Wij verzorgen de cursussen bij u ter plaatse (en kunnen de lokalen indien nodig daarvoor ook speciaal inrichten), of indien gewenst zoeken wij een lokaal voor u en richten die in volgens de vereisten van de opleiding
  • Aantal studenten per groep
  • Spreiding van de opleiding over de kalender

De inhoudelijke uitwerking wordt samengesteld op basis van de verschillende intakegesprekken die een duidelijk beeld moeten scheppen van de noden en verwensingen van de opdrachtgever en uw organisatie of bedrijf.

Evaluatie

Elke goed uitgewerkt project, eindigt met een evaluatie, bij een opleiding is dit zeker niet anders. Op het eind van de opleiding worden de studenten individueel en anoniem bevraagd naar hun bevindingen met betrekking tot de gevolgde opleiding. Deze worden verwerkt en doorgegeven aan u, zodat u een goed zicht heeft op uw investering en de resultaten ervan. In aanvulling hierop kan er doorheen en/of op het eind van het opleidingstraject ook getest worden naar de verworven kennis bij de kandidaten, om zo een nog beter zicht te krijgen op de opgedane kennis van de opleiding.

Daarnaast gebruiken wij deze evaluaties graag om de kwaliteit van de opleidingen en docenten systematisch te verhogen. Dit wil echter niet zeggen dat er enkel evaluatiemomenten zijn op het eind van de opleiding. Naargelang de duur van de opleiding worden er ook tussentijdse evaluaties voorzien om daar bij te sturen waar nodig, en tegemoet te komen aan eventuele nieuwe wensen van de deelnemers die naar voren zijn gekomen gedurende de opleiding, waar mogelijk. Tenslotte is het de taak van elke docent voortdurend de vinger aan de pols te houden van zijn studenten om op flexibele en interactieve wijze te kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden die zich kunnen voordoen gedurende een opleidingsproject.

Verklaring over cookies